1. ANASAYFA
  2. KUR'AN-I
  3. KERİM
  4. Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?
Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?

Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?

0

Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi,
Kur’ân,
• şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi;
• ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi;
• ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri;
• ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlâhiyenin manevî hazinelerinin keşşafı;
• ve sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı;
• ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı;

• ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi;
• ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi;
• ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası;
• ve zat ve sıfât ve esma ve şuun-u İlâhiyenin kavl-i şârihi,
tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı;
• ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi;
• ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyet’in mâ ve ziyası;
• ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi;
• ve insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâdîsi;
• ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hâcât-ı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi’ bir kitab-ı mukaddestir.
• Hem, bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve muhakkikînin muhtelif meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezakına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavîdir.

etiketler:

YORUM YAZ

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir